HYPO-centrum s.r.o.
Hypo-centrumHypoteční kalkulačkaProč s námiO hypotéceRefinancováníHypo-certifikátNabídka bydleníNaąi partneřiO nás
Odhad nemovitosti zdarma + Sleva aľ 30 000!
O hypotéce

Snadno najdete spoustu dalších d?vod?, pro? chcete jinak nebo lépe bydlet. Složit?jší však m?že být nalézt zp?sob jak Váš sen o novém bydlení uskute?nit, p?esn?ji ?e?eno z ?eho a jak budete Vaše nové bydlení financovat.

Jednou z nejpoužívan?jších a nejoptimáln?jších cest je práv? hypotéka.Co je vlastn? hypotéka?
Je možné ?íci, že je to vlastn? obrácená forma spo?ení. U klasického spo?ení st?ádáte pravideln? m?sí?ní ?ástku, abyste si za deset, patnáct let mohli splnit sv?j sen a po?ídit si t?eba d?m. Nevýhoda spo?ení spo?ívá ale v tom, že Vaše našet?ené peníze díky inflaci každou minutou ztrácejí na hodnot?, cena nemovitostí neustále roste a v neposlední ?ad? se jejich nabídka neustále snižuje. Z?stává tu navíc otázka co s trhem nemovitostí u?iní vstup ?eské republiky do Evropské unie.

U hypotéky je to všechno p?esn? naopak. Hypotéka Vám umožní splnit si sv?j sen prakticky okamžit? a teprve potom pravideln? ur?itou m?sí?ní ?ástku splácíte. Navíc u p?j?ených pen?z pro Vás vytvá?í inflace p?esn? opa?ný efekt a je možné ?íci, že díky ní dokonce i ušet?íte.


Na jaký ú?el je možné hypotéku použít?
Na výstavbu nemovitosti
Na nákup nemovitosti ?i pozemku
Na rekonstrukci, modernizaci ?i údržbu nemovitosti
Na úhradu podílu spole?nosti, která byla založena za ú?elem výstavby nebo
koup? nemovitosti
Na vypo?ádání d?dictví nebo spole?ného jm?ní manžel?
Na splacení d?íve poskytnutého úv?ru ?i p?j?ky použité na
investice do nemovitosti


Jakou nemovitost je možné pomocí hypotéky financovat ?

Bytovou jednotku v osobním vlastnictví nebo družstevní
Rodinný d?m ?i domek ur?ený k individuální rekreaci
Stavební pozemek
Bytový ?inžovní d?m
Kancelá?skou budovu
Jiný komer?ní objekt


Komu je hypotéka ur?ena ?

Pro fyzické osoby
Pro fyzické osoby podnikatele
Pro nov? z?ízené ú?elové spole?nosti, které mají p?edm?tem ?innosti pouze správu a pronájem nemovitosti
Pro již fungující ú?elové spole?nosti, které mají p?edm?tem ?innosti pouze správu a pronájem nemovitosti
Pro ostatní právnické osoby
Pro bytová družstva
Pro m?sta a obce

Pozn: Ú?elová spole?nost (zpravidla s.r.o. nebo a.s.), je spole?nost, která bude vlastnit nebo vlastní ur?itou nemovitost, a které z této nemovitosti zárove? budou plynout nebo plynou výnosy z jejího pronájmu. P?edm?tem ?innosti ú?elové spole?nosti je pouze správa a pronájem nemovitosti.


?ím hypotéku zajistit ?
Bytovou jednotkou zapsanou v katastru nemovitostí
Rodinným domem ?i domem ur?eným k individuální rekreaci
Stavebním pozemkem
Bytovým ?inžovním domem
Kancelá?skou budovou
Jiným komer?ním objektem


Kolik je možné si vlastn? p?j?it ?

Výše hypote?ního úv?ru je prakticky neomezena. Limitují ji pouze dva ukazatele:

1. Hodnota zastavených nemovitostí jimiž je úv?r zajišt?n
Oproti d?íve poskytovaným 70 % zadlužitelné hodnoty nemovitosti stanovené znaleckým posudkem p?íslušného bankovního domu, je dnes již b?žnou možností ?erpat úv?r až do výše 100 % takto stanovené hodnoty.

2. Výše Vašich prokazatelných p?íjm?, ze kterých budete schopni poskytnutý úv?r splácet


Jaké zdroje p?íjm? jsou pro hypotéku použitelné?
P?íjem za závislé ?innosti (ze zam?stnaneckého pom?ru)
P?íjem z podnikatelské ?innosti
Podíl na hospodá?ském výsledku spole?nosti, ve které vlastníte ur?itý podíl
P?íjem z pronájmu nemovitosti (sou?asného i budoucího)
Individuální ostatní p?íjmy


A co úroková sazba ?
Všeobecn? se úroková sazba stanovuje na základ? posouzení návratnosti úv?ru a hodnoty jeho zajišt?ní. Další d?ležitou roli hraje také délka fixace úrokové sazby, doba splatnosti a délka ?erpání úv?ru.
Naše spole?nost Vám m?že garantovat, že Vaše úroková sazba se vždy bude stanovovat zcela individuáln? a díky naší úzké spolupráci s bankami jsme schopni vyjednat i výrazné úrokové zvýhodn?ní.


Jak je to se státní finan?ní podporou ?
Podpora na novou bytovou výstavbu:
Jedná se o p?ísp?vek vyplácený státem, kterým se snižuje úroková sazba z poskytnutého hypote?ního úv?ru. Výše úrokové dotace se pohybuje v rozmezí od 1 do 4% a to v závislosti na pr?m?rné výši úrokové sazby pro hypote?ní úv?ry, za kterou banky v p?edcházejícím roce hypote?ní úv?ry poskytovali. Aktuální výše státní finan?ní podpory je rovna 0%. Úroková dotace je poskytována na prvních 20 let splatnosti úv?ru. Nárok na státní finan?ní podporu vzniká p?i výstavb? nového domu ?i bytu ur?eného pro vlastní bydlení nebo p?i koupi nové nemovitosti, u které ješt? neub?hly dva roky od nabytí právní moci kolauda?ního rozhodnutí. Státní finan?ní podporu dostanete vyplacenu v p?ípad? výstavby po kolauda?ním ?ízení, v p?ípad? koup? nemovitosti ihned, jakmile za?nete hypotéku splácet. Úroková dotace je poskytována k hypote?nímu úv?ru nebo jeho ?ásti, která v p?ípad? koup? bytu nep?ekro?í 800 tisíc K?, a v p?ípad? rodinného domu s jedním bytem nep?ekro?í 1,5 mil. K?. ?ást úv?ru p?ekra?ující tyto limity není dotována. Parametry pro poskytnutí této podpory se ?ídí na?ízením vlády ?. 244/1995 Sb.

Podpora staršího bydlení pro mladé:
Jedná se o p?ísp?vek vyplácený státem, kterým se snižuje úroková sazba z poskytnutého hypote?ního úv?ru. Maximální v?k žadatele nesmí v roce podání žádosti p?ekro?it 36 let. Výše úrokové dotace se pohybuje v rozmezí od 1 do 4% a to v závislosti na pr?m?rné výši úrokové sazby pro hypote?ní úv?ry, za kterou banky v p?edcházejícím roce hypote?ní úv?ry poskytovali. Aktuální výše státní finan?ní podpory je rovna 1 %. Úroková dotace je poskytována na prvních 10 let splatnosti úv?ru. Žadatel nesmí být v dob? podání žádosti vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti ur?ené k bydlení. Stá?í nemovitosti musí být v?tší než dva roky a musí se nacházet na území ?R. Po dobu podpory musí být nemovitost užívána žadatelem k trvalému bydlení a musí být v jeho výlu?ném vlastnictví. Úroková dotace je poskytována k hypote?nímu úv?ru nebo jeho ?ásti, která v p?ípad? koup? bytu nep?ekro?í 800 tisíc K?, a v p?ípad? rodinného domu s jedním bytem nep?ekro?í 1,5 mil. K?. ?ást úv?ru p?ekra?ující tyto limity není dotována. Parametry pro poskytnutí této podpory se ?ídí na?ízením vlády ?. 249/2002 Sb.


Jak je možné snížit si svoje da?ového zatížení ?
Jedná se o možnost uplatnit výši zaplacených úrok? z hypote?ního úv?ru nebo z úv?ru ze stavebního spo?ení jako odpo?itatelnou položku z Vašeho da?ového základu. Prakticky a jednoduše ?e?eno to znamená, že díky této možnosti budete platit nižší da? z p?íjm? a tím pádem se navýší váš ?istý p?íjem.

Pokud je úroková sazba snížena státní finan?ní podporou, zapo?ítává se pro snížení dan? tato - již snížená sazba


Jaké jsou zp?soby ?erpání ?
Ú?elové, zpravidla bezhotovostní
Jednorázové nebo postupné


Na jak dlouho se hypotéka poskytuje ?
Hypotéka se poskytuje na 5 až 30 let


Garantované úrokové sazby
ke dni 24. 1. 2018
1,99% 1,59% 1,59%
Fixace na 1 / 3 / 5 let


Domluvte si schĹŻzku s hypoteÄŤnĂ­m poradcem

výąe hypotéky: 
počet let: 
 
Home  |   Vaąe dotazy  |   Vstup pro partnery  |   Najděte si bydlení  |   Kontakty